Vận tải đường Thủy

Phương tiện vận tải - Tàu đẩy

Tàu đẩy vỏ thép đạo lưu chân vịt xoay

Công suất máy(N): 350cv

Công dụng: Ðẩy, kéo 2000 tấn

Tàu đẩy 185CV

Công suất máy(N): 185

Công dụng: Ðẩy, kéo 1600 tấn

Tàu đẩy 275CV

Công suất máy(N): 275

Công dụng: Ðẩy 1600 tấn