Vận tải đường Thủy

Phương tiện vận tải- Sà Lan

Sà lan: Sà lan có trọng tải từ 200T ¸800T, tổng trọng tải là 45.600T