Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên

Hàng quý công ty có các báo cáo tài chính đã được soát xét để thông tin cho các nhà đầu tư về tình hình hoạt động của công ty trong quý, theo năm.

Quy chế quản trị

Công ty phổ biến rộng rãi quy chế tổ chức và hoạt động của công ty để các cán bộ và công nhân viên công ty tuân thủ và thực hiện. Các vấn đề còn tồn tại sẽ được trình đại hội...

Đại hội đồng cổ đông

Định kỳ hàng năm công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên để tổng kết các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm vụ đại hội trước và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm tiếp theo hoặc chiến lược dài hạn hơn.

cổ đông chiến lược 1

Công ty vận tải và xây dựng TASEI chào đón các nhà đầu tư trở thành cổ đông chiến lược của ngôi nhà chung...

cổ đông chiến lược 2

Chúng tôi hiện đang đầu tư thêm đội xe để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Vì vậy đại hội cổ đông...