QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

cổ đông chiến lược 2

Chúng tôi hiện đang đầu tư thêm đội xe để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Vì vậy đại hội cổ đông của công ty tiếp tục kêu gọi vốn đầu tư của các cổ đông chiến lược, cổ đông lớn để thực hiện việc tăng vốn mở rộng đầu tư. Khi thực hiện đầu tư tại công ty cổ phần vận tải và xây dựng TASEI quý cổ đông sẽ được cấp giấy chứng nhận cổ đông và có thể tham dự điều hành công ty theo hướng phát triển phục vụ khách hàng, phát triển TASEI thành một tập đoàn tập trung vào những lĩnh vực chủ lực nhằm mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư. Chúng tôi luôn mở rộng tiếp nhận các ý kiến đóng góp xây dựng công ty.

Mọi thông tin xin quý nhà đầu tư liên lạc:

A. Tiến. Phòng Đầu tư-Công ty cổ phần vận tải và xây dựng TASEI

Mobile: 01686726666